Uvodna riječ direktora

Poštovani posjetioci,

Zadovoljstvo mi je da vam poželim dobrodošlicu na web stranicu Federalnog zavoda za programiranje razvoja, putem kojeg se možete upoznati sa našim cjelovitim radom, aktivnostima i angažmanom.

Najznačajniji zadaci koji stoje pred Zavodom u narednom periodu su vezani za implementaciju Strategije razvoja BiH 2010-2014. godine i  Strategije socijalne uključenosti  BiH 2010-2014. godine.

Odlukom Vlade Federacije BiH, Federalni zavod za programiranje razvoja je određen kao koordinator svih aktivnosti vezanih za izradu strateških dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Zavod, u tom pogledu, nema samo ulogu koordinatora izrade i implementacije razvojnih strateških dokumenata, već vrši i monitoring i izvještavanje o toku implementacije strategija u Federaciji, uključujući i komunikaciju sa kantonima vezanu za uspostavljanje jedinica za implementaciju, monitoring i izvještavanje.

Veliku pomoć i materijalnu podršku Zavodu pruža Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) kroz Program pružanja podrške implementaciji Razvojne strategije BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH.

Na Federalni zavod za programiranje razvoja treba gledati kao na federalnu državnu instituciju najodgovorniju za cjelokupan proces strateškog  planiranja u Federaciji BiH. Zavod radi analize društveno-ekonomskih tokova, makroekonomske analize, te vrši koordinaciju strateškog planiranja prema ministarstvima Vlade Federacije, relevantnim federalnim agencijama i kantonima Federacije BiH, te prema Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, koja je glavni koordinator procesa strateškog planiranja na nivou države.

Bez razvijenog procesa strateškog planiranja, Bosna i Hercegovina ne može računati na ubrzani pristup Evropskoj uniji, a u procesu pristupa, Federalni zavod za programiranje razvoja ima izuzetno značajnu ulogu.

U 2011. godini usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda, kojim se znatno unapređuje organizacija, djelokrug i odgovornost u cjelokupnom radu, što je od izuzetnog značaja, između ostalog, i za cjelokupan proces strateškog planiranja u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH.

 

Ljubiša Djapan,
direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,5 28,6 28,3 25,6
Stopa nezaposlenosti - administrativna 48,5 48,2 48,1 45,0
GDP u mil. KM 16.150 15.150 15.250 16.850
Inflacija u % 2,0 2,5 3,6 1,2
Najrazvijeniji kanton u FBiH KS KS ZHK ZDK
Prosječna netto plata u FBiH 825 820 819 798
Prirodni priraštaj u FBiH -580 150 -208 -350

Saznaj više